Sectorul Managementul Formării Profesionale

Tema proiectului:
15.817.06.04F
Reconceptualizarea formării continue a cadrelor didactice din perspectiva motivării de învăţare pe tot parcursul vieţii 

Director de proiect Lilia POGOLŞA, dr. hab. ped., conf. univ.

Experienţa profesională:

POGOLŞA Lilia este doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar universitar, director al Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei. A coordonat şi a realizat un şir de cercetări în domeniul managementului curriculumului în învăţământul secundar general, al elaborării standardelor de eficienţă a învăţării, standardelor de calitate, al evaluării performanţelor şcolare etc. Pe parcursul ultimilor ani a coordonat şi a participat în calitate de expert în cadrul unor proiecte naţionale şi internaţionale. Coordonator, UNICEF (2009-2011); Evaluarea curriculumului şcolar în învăţământul secundar general. Coordonator, UNICEF (2009-2011); Dezvoltarea sistemului de asigurare a calităţii în învăţământul secundar general din perspectiva şcolii prietenoase copilului şi societăţii bazate pe cunoaştere. UNICEF Moldova (2011-2012); Formarea competenţei de cercetare la cadrele didactice - Student Active Learning in Science. TEMPUS SALIS (2011-2012). Rezultatele cercetării au fost reflectate într-o serie de lucrări ştiinţifice.
 
Stagii de perfeţionare şi/sau de documentare efectuate peste hotare:
 • Eastern Partnership Platform 4 – Conference on the "Entrepreneurship Key Competence: Policy and Practice in the Eastern Partner Region”, 11-12 iunie, 2013, Chişinău;
 • „Life-long Learning in Eastern Europe”, 8 - 9 mai,  2013, Torino, Italia;
 • Международная конференция „Профессиональное образование в условиях глобальных вызовов” 3-4 aprilie,2013, Minsk, Belorusia;
 • Reform Strategies. Seminar on Vocational Education and Training (VET). 4 – 5 decembrie 2012, Bruxelles, Belgia;
 • „Педагогическое образование в государствах-участниках СНГ: современные проблемы, концепции, теории и практика” V Международная научно-практическая конференция 25-26 октября 2012 г.  Санкт-Петербург;„
 •  "Student Active Learning in Science” 26 august-1 septembrie 2012, Tibilisi Georgia;
 • „Dezvoltarea sistemului de asigurare a calităţii în învăţămîntul secundar general din perspectiva şcolii prietenoase copilului şi scietăţii bazate pe cunoaştere” 13-18 august 2012, Tallin, Estonia.
Obiectivele generale ale proiectului de cercetare:
 1. Analiza situaţiei actuale privind sistemul de formare continuă a cadrelor didactice în învăţământul secundar general. Elaborarea criteriilor şi indicatorilor de evaluare a sistemului de formare profesională continuă a cadrelor didactice.
 2. Dezvoltarea cadrului conceptual al formării continue a cadrelor didactice din perspectiva motivării de învăţare pe tot parcursul vieţii.
 3. Elaborarea modelelor, metodelor şi instrumentelor de formare continuă a cadrelor didactice în vederea creării propriului traseu de avansare profesională.
 4. Elaborarea şi validarea metodologiei de formare profesională continuă a cadrelor didactice privind dezvoltarea şi motivarea învăţării pe tot parcursul vieţii din perspectiva complementarităţii  progresului profesional al acestora în raport cu rezultatele şcolare.

Sectorul Managementul formării profesionale_OLD

Aliona AFANAS, 
doctor în ştiinţe pedagogice,
conferențiar universitar, 
şef de sector
Experienţa profesională:
 • 2 ianuarie 2017 – până în prezent Şef de Sector Managementul Formării Profesionale, IŞE
 • 2016 – Secretar Ştiinţific al Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei
 • 2015 – 2016 Şef de Sector Managementul Formării Profesionale, IŞE
 • 2014 – până în prezent responsabil studii prin doctorat Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
 • 2013 – 2014 cercetător ştiinţific, lector superior universitar Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
 • 2009 – 2013 cercetător ştiinţific stagiar, lector superior universitar, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
 • 2002 – 2009 profesor de limbă franceză în Colegiul Politehnic din Chişinău
 • 1999 – 2002 profesor de limbă franceză în liceul „M. Berezovschi” din Chişinău
Implicarea în proiecte de cercetare naţionale şi internaţionale pe durata anilor precedenţi:
 • proiecte ştiinţifice naţionale: 
 1. Reconceptualizarea formării continue a cadrelor didactice din perspectiva motivării de învăţare pe tot parcursul vieţii, şef de sector 2015-2018.
 2. Paradigme, metode şi tehnici de educaţie integrală în învăţământul secundar general, cercetător ştiinţific, 2010 – 2014. 
 3. Educaţia pentru schimbare din perspectiva axiologică, cercetător ştiinţific stagiar, 2009.
 • proiecte ştiinţifice internaţionale:
 1. Implementarea standardelor de calitate a instituțiilor de învățământ primar, gimnazial și liceal din Republica Moldova din perspectiva școlii prietenoase copilului”, 2014-2015  UNICEF.
 2. Dezvoltarea standardelor de eficiență a învățării și a standardelor de calitate a instituției de învățământ secundar general din perspectiva școlii prietenoase copilului, 2013-2014  UNICEF.
Domeniile de referinţă: Educaţia adulţilor; Teoria educaţiei; Managementul educațional; Didactica limbilor străine.
 • Activitate de cercetare în proiectele: Educaţia pentru schimbare din perspectiva axiologică: problematica educației interculturale în Republica Moldova; Paradigme, metode şi tehnici de educaţie integrală în învăţământul secundar general cu tema individuală de cercetare: Managementul activităţii educative din perspectiva educaţiei integrale în învăţământul general.
 • Coautor la Standardele de calitate în instituţia de învăţământ secundar general din perspectiva şcolii prietenoase copilului, dimensiunea Participare democratică.
Rezultate ştiinţifice: 
 • monografie: Metodologia dezvoltării competenţei de comunicare a elevilor în limba străină. Chişinău: Print Caro, 2013. 174 p.
 • monografie: Managementul activităţii educative la clasa de elevi: aspecte teoretice şi metodologice. Chişinău: Cavaioli, 2015. 110 p.
 • Capitole în Monografii: 
  1. Afanas A. Perspectiva interculturală asupra educaţiei. În: Perspectiva axiologică asupra educaţiei în schimbare. Chişinău: Print Caro, 2011, p. 34 – 45.
  2. Afanas A. Abordarea constructivistă a învăţării. În: Educaţia integrală: fundamentări teoretico - paradigmatice  şi aplicative. Coord. Şt. Hadîrcă M. Ch.: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2015 (Tipogr. „Cavaioli”), p. 110 – 137. 
  3. Afanas A. Învăţarea pe tot parcursul vieţii. În: Educaţia integrală: fundamentări teoretico-paradigmatice  şi aplicative. Coord. Şt. Hadîrcă M. Ch.: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2015 (Tipogr. „Cavaioli”), p. 38 – 78. 
 • Lucrare metodico-didactică: Callo T., Paniş, A. (coord.), Andriţchi, V., Afanas, A., Vrabie, V. Educaţia centrată pe elev. Ghid metodologic. Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. Chişinău: Print-Caro, 2010. 
 • Mai multe articole în reviste de specialitate, participări la conferinţe naţionale şi internaţionale, care pun în valoare cele mai actuale probleme ale educaţiei: formarea adulţilor (cadre didactice şi manageriale), formarea şi dezvoltarea competenţelor în sistemul educaţional; sistematizarea reperelor conceptuale privind educaţia interculturală; validarea sistemului de valori ale educaţiei în cadrul formării profesionale continue.
Echipa de cerectare:
 1. Pogolşa Lilia, dr. hab., conf. univ., cercetător ştiinţific principal, director de proiect
 2. Afanas Aliona, dr. ped.,  şef de sector
 3. Vicol Nelu, dr. filol., conf. univ., cercetător ştiinţific coordonator
 4. Isac Ştefania, dr. ped., conf. univ., cercetător ştiinţific superior
 5. Țînțari Vasile, cercetător ştiinţific stagiar
 6. Gherştega Tatiana,  dr. ped., cercetător ştiinţific 
 7. Baleca Marcelina,  cercetător ştiinţific stagiar